TRIA EL TEU CURS

L'ENERGIA

CONCEPTE
L'energia rs manifesta en qualsevol canvi, així mateix, també és la seva capacitat per realitzar un treball. En el sistema internacional, es mesura en Joules (Kg·m2/s2). Se sol representar amb la lletra E.
Per aquesta raò, sempre podrem parlar d'una energia d'entrada i d'una energia de sortida. Exemple: un ventilador transforma l¡energia elèctrica en cinètica (moviment)

TIPUS D'ENERGIA
Energia cinètica: És la que posseeix un cos per raó del seu moviment.
Energia potencial:És la capacitat d'un cos per realitzar treball en raó de la seva posició en un camp de forces
Energia química: L'energia química és un tipus d'energia potencial, que es pot alliberar mitjançant el trencament o formació d'enllaços químics.
Energia d'ionització: La mínima necessària per ionitzar un àtom o molècula.
Energia elèctrica: És un tipus d'energia potencial relacionat amb la posició d'una càrrega elèctrica en un camp elèctric.
Massa: D'acord amb la Teoria de la Relativitat, la massa i l'energia es poden intercanviar. Se sol anomenar energia atòmica o nuclear l'obtinguda per la fusió o fissió dels nuclis atòmics
Energia electromagnètica o radiant: És l'existent en un mitjà físic, causada per ones electromagnètiques, mitjançant les quals es propaga directament sense desplaçament de la matèria.


ENERGIA CINÈTICA
En aquesta presentació està tot el que hem parlat a classe: http://www.iesmontilivi.net/arees/ciencies%20naturals/Web/eso/2eso/apunts/energia_archivos/frame.htm


Per saber més: http://www.ambientech.org/pagcat/Energicat/indenercat.html


Energia cinètica i potencial http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/treball_energia_pontencia/energies/cine.htm

Avalua el que saps...
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marcosenergia.htm

No hay comentarios: